معامله است؟ برخی چقدر
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • ارقام نجومی در معامله مجوزها/ سود ماهانه برخی صنوف چقدر است؟