شد در چین تعطیل
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • کارخانه‌های تویوتا در چین تعطیل شد