مانع در کنکور مانع
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • کنکور مانع ایجاد تحول در مدارس است