قرآن اخیر دانشجومعلم تربیت
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • تربیت 1200 دانشجومعلم قرآن طی 3 سال اخیر از سوی جهاددانشگاهی