سیل‌زده برطرف درصد شدن
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • برطرف شدن قطعی برق 99.5 درصد روستاهای سیل‌زده