دلار بازار شدن گران
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • گران شدن محسوس دلار در بازار امروز تهران