در وحشت اهواز تیراندازی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • تیراندازی هوایی در اهواز باعث وحشت مردم شد