در قابل پژوهش کارنامه
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • جهاددانشگاهی در بخش پژوهش و فناوری کارنامه قابل قبولی دارد