درباره شکایت العموم و
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • موضع گیری وزیر ارتباطات درباره شکایت 2 هزار نفر و مدعی العموم