با افزایش صادرات ایران
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • افزایش صادرات ایران به کشورهای همسایه؛ افزایش چشمگیر تجارت با عراق