مسکو خود را افزایش
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • رویترز: ریاض و مسکو تولید نفت خود را افزایش می دهند