4 به است یک
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • هزینه درمان یک بیمار مبتلا به ایدز 4 میلیارد تومان است