گوجه‌فرنگی دارای بیش‌ترین افزایش
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • گوجه‌فرنگی و پیاز؛ دارای بیش‌ترین کاهش و افزایش قیمت