کند! می میخکوب کند!
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • فیلمنامه تماشاگر را میخکوب می کند!