«کرکس شکست مستند روایت
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • مستند «کرکس در آتش»، روایت شکست آمریکا در طبس