پنجشنبه زاینده‌رود بامداد می‌شود
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • زاینده‌رود از بامداد پنجشنبه جاری می‌شود