و و در دیدار
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • دیدار کوتاه مرکل و ترامپ در انگلیس