و برای جهاددانشگاهی بود
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • جهاددانشگاهی و دانشگاه آزاد اسلامی مکمل هم برای پیشرفت خواهند بود