و افتادن حمله نبویان
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • حمله به نبویان و قالیباف؛ پیش افتادن یامین پور و مافی