نمایشگاه ملی و در
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • از خدمات تازه‌ی ارتباطی تا ارایه‌ی محصولات فناورانه در بیستمین نمایشگاه ملی پژوهش و فناوری