نداریم کمبود استانداری برق
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • استانداری تهران: تابستان کمبود و یا قطعی برق خانگی نداریم