نخستین می اَرتَنگ» «جشنواره
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • نخستین «جشنواره ملی نقاشی اَرتَنگ» برگزار می شود