مهرماه افزایش کشاورزی یک
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • افزایش یک میلیون تنی تولیدات کشاورزی در مهرماه