مطبوعاتی سال عکس سومین
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • اختتامیه نمایشگاه سومین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی