مسکن معاملات افتاد؛ از
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • بازار مسکن هم از نفس افتاد؛ نصف شدن معاملات