قیمت موبایل! موبایل! شدن
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • تهدید به گرانتر شدن قیمت موبایل!