قهرمان بیرون عمل؛کتف اتاق
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • سهراب مرادی در اتاق عمل؛کتف قهرمان المپیک دوباره بیرون زد/عکس