فضاهای روش فضاهای
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • نابخردانه ترین روش اداره شهر، فروش فضاهای عمومی است