ظریف: اولتیماتوم اروپا به
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • ظریف: به اروپا اولتیماتوم ندادیم