طبقاتی رسید! جامعه مرغ‌ها
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • شکاف طبقاتی به جامعه مرغ‌ها رسید!