شکست مقابل کشتی تهران
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • شکست هیأت کشتی اردبیل در مقابل هیأت کشتی تهران