سپاهان خبرنگاران به آتش
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • به آتش کشیدن ماشین خبرنگاران و عکاسان پس از دیدار سپاهان و پرسپولیس