سلیمانی با سردار کرد
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • برهم صالح: سردار سلیمانی با داعش مبارزه کرد