رونمایی سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • رونمایی دو کتاب توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی استان مرکزی