روابط می‌شود عمومی برگزار
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • چهارمین گردهمایی مدیران روابط عمومی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی برگزار می‌شود