را می‌کند/ وقتی موسیقی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • وقتی هدف، وسیله را توجیه می‌کند/ جفا به موسیقی فرهنگی