در حاصل ایران آبه
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • حضور شینزو آبه در ایران حاصل رویکرد عقلایی ایران است