دانشجویی شدند جهاددانشگاهی» سازمان
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • اعضای دانشجویی «شورای مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی» معرفی شدند