جان ساری گرفت برق
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • برق سه فاز جان جوانی را در ساری گرفت