تا نیابند ثانوی دانش
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • دانش آموزان با بیماری خاص تا اطلاع ثانوی در مدرسه حضور نیابند