برگزاری /حواشی بر اضطراری
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • /حواشی بیانیه خانه سینما مبنی بر تحریم صدا و سیما / برگزاری جلسه اضطراری اول هفته آینده