ایران است فضای مسموم
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • فضای سینمای ایران مسموم و بیمار است