اهمیت فناوری از است
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • اهمیت مدرک در کشور بیش از علم و فناوری است