امیرمهدی امیرمهدی از کرد
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • امیرمهدی ژوله از مردم عذرخواهی کرد