است های مرهون بخشی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • بخشی از پیشرفت های علمی کشور مرهون تلاش جهاددانشگاهی است