نتواند؟! می‌تواند شریف» خیابانی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • اگر مجلس می‌تواند خیابانی را تملک کند، چرا «دانشگاه شریف» نتواند؟!