امام رسانه وارد از
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • امام باقر از نقد علمی آموزه‌های دین استقبال کرد / رسانه ملی باید وارد عرصه مناظرات معرفتی شود