و حوزه‌ی زمینه‌های جدید
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • تمرکز بر حوزه‌ی گردشگری و شیلات و ایجاد زمینه‌های تحقیقاتی جدید