می‎‌آید/ در تقدس‌ها موضوع
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • تجاوز به کودکان از فروریختن تقدس‌ها می‎‌آید/ ضعف نهادهای اجتماعی در موضوع کودکان