میوه کمبود گرانی ندارد/
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • گرانی سوخت هیچ ارتباطی با گرانی میوه ندارد/ کمبود میوه برای شب یلدا نداریم/ فراوانی میوه برای شب یلدا